Film Contest

 

EDIT: Due to limited time and energy capacity we are postponing the festival to the 2022. The categories and theme remains the same though, so if you have your video completed, you can submit it already. Thank you for your understanding.

Aktuálně: Z důvodů omezeného času a naší kapacity festival přesouváme na příští rok 2022. Kritéria a téma zůstávají stejné, pokud tedy máte rozpracované či hotové video, můžete jej normálně přihlásit. Děkujeme za pochopení.

 

Heartcore Film Contest is an online film festival of parkour movies. The contestants have to make video or photography regarding the rules of following categories, upload it to YouTube or any other media platform providing high quality stream and send the link to pauliedarks@gmail.com no later than 30th November 2021. Your submitted videos should be also created at least in 2020, although we prefer actual projects created specifically for the festival.

Heartcore Film Contest je mezinárodním a zároveň prvním českým online festivalem parkourových videí. Soutěžící musí vytvořit video splňující zadání příslušných kategorií, to pak nahrát na YouTube, či jinou mediální platformu, a odkaz poslat na email pauliedarks@gmail.com nejpozději do 30. listopadu 2021. Přihlášená videa nesmí být starší než z roku 2020, preferujeme však spíše novější projekty vytvořené přímo pro festival.

 

 

Theme
Téma  

This year's festival theme is Colours. Each video or photo submitted should work with this theme.
The way of grasping and processing the theme is open.

Téma letošního ročníku jsou Barvy. Veškerá soutěžní videa či fotografie by měla s tímto tématem pracovat.
Uchopení a zpracování tématu je volné.

 

 

Contest categories
Soutěžní kategorie

 

1. One Run

In the first category you have to create action sequence with the illusion it was shot on one take.
Maximum allowed length is 1 - 3 minutes.

V první kategorii je cílem vytvořit akční sekvenci s dojmem, že je natočená na jeden záběr.
Povolená délka videí je v rozpětí 1 - 3 minut.

Inspiration: Rooftop Escape POV

 

2. Way Through

In the second category participants have to create an artistic video, that apart from one's movement express also the experiences he/she had been through his training year or a certain period of it.
Only one person in the video allowed, although other people might be present if not showcasing their movement skills.
Maximum allowed length is 3 - 10 minutes.

V druhé kategorii mají soutěžící za úkol vytvořit video, které kromě pohybu jedné dané osoby umělecky ztvárňuje také jeho/její tréninkový rok, či určité roční období.
Ve videu má být pouze jedna osoba, záběry s ostatními lidmi jsou povolené pouze pokud neskáčou.
Povolená délka je v rozpětí 3 - 10 minut.

Inspiration: Skull ChatterPROJEKT XIIIVibes | Parkour

 

3. Hood

Third category criteria is to create a video showcasing your city, friends, the places you train and spend your time on.
The video should depict your lifestyle both in authentic and artistic manner, but it shouldn't be a documentary.
Maximum allowed length is 2 - 5 minutes.

Ve třetí kategorii soutěžící mají vytvořit video ukazující město, přátele a místa, kde trénují a tráví čas.
Video by mělo současně autenticky a umělecky zachycovat váš životní styl. Nemělo by se jednat o dokument.
Povolená délka 2 - 5 minut.

Inspiration: Shobu's Birthday

 

4. Essence

Video from this category should express emotion or feeling of your choice and use parkour/freerunning as one of the components in that expression.
Maximum allowed length is 1.30 - 3 minutes.

Video z této kategorie by mělo vyjadřovat emoci/pocit vašeho výběru a k jejímu vyjádření používat parkour/freerunning.
Povolená délka 1.30 - 3 minuty.

Inspiration: Misha Summer 2011

 

5. Photography

In the last category contestants have to create most impressive series of parkour photos which are somehow related to each other. Editing is not limited.
Limit is 6 - 15 photographies per contestant.

V poslední kategorii mají soutěžící za úkol vytvořit co nejpůsobivější sérii parkourových fotek, které spolu nějakým způsobem souvisí. Úprava není omezena.
Limit 6 - 15 fotek na soutěžícího.

Inspiration: WouterCarhartt WIP (page 20-37) 

 

 

Judges and Prizes of the festival will be announced soon. Follow us on our Facebook and Instagram for the updates!

Porotce a Výhry festivalu zveřejníme brzy. Pro novinky nás sledujte na našem Facebooku a Instagramu.